free indent

วิวัฒนาการและการพัฒนาในด้านสมุนไพร

วิวัฒนาการและการพัฒนาในด้านสมุนไพร (Herbs) และยาสมุนไพรต่างๆ (Herb Medicines) เป็นมาอย่างต่อเนื่อง นานนับหลายพันปี และในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ยาสมุนไพรได้เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นไปตามความรู้สึกและการ นิยมชมชอบของผู้ที่รักสุขภาพตลอดจนผู้คนที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ซึ่งนับวันผู้คนทั่วโลกได้กลับมาเล็งเห็น ความสาคัญของสมุนไพรมากขึ้นเรื่อยๆ โดยสังเกตได้จากมีการวิจัยและการพัฒนาเกิดขึ้นมากมาย เพื่อแสดงให้เห็น ถึงประสิทธิภาพอันน่าเหลือเชื่อของยาสมุนไพร แม้แต่ในแพทย์แผนปัจจุบัน ก็ได้นายาสมุนไพรหลายชนิดเข้ามาใช้ ร่วมในการรักษาผู้ป่วยจากโรคบางโรค ที่ไม่สามารถรักษากับยาแผนปัจจุบันได้เพียงอย่างเดียว อาทิ การฝังเข็ม การ ใช้ยาสมุนไพร โยคะ การอบสมุนไพร เป็นต้น มาประยุกต์รักษาร่วมกัน ซึ่งเรียกว่า Complementary Treatment หรือ รักษาโดยการแพทย์แผนโบราณเพียงอย่างเดียว ที่เรียกว่า แพทย์ทางเลือกนี้ (Alternative Medicines) ยาสมุนไพร นี้ เกิดขึ้นในแถบประเทศตะวันออกของโลกมานานนับพันปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศจีน ซึ่งได้มีการค้นคว้าและใช้ สมุนไพร นามาปรุงเป็นยารักษานานกว่าพันปี และมีการพัฒนาและค้นคว้าแก้ไขสูตรยาต่างๆมาอย่างต่อเนื่องจน ปัจจุบัน แต่เดิมนั้น สูตรยาสมุนไพรต่างๆ มีใช้แต่เพียงในราชสานักระดับฮ่องเต้หรือพระวงศ์เท่านั้น คนภายนอก ทั่วไป ไม่มีทางที่จะได้รักษากับยาสมุนไพรนี้ ต่อมาเมื่อราชวงศ์สลายไป สูตรยาสมุนไพรต่างๆ ก็ได้มีผู้เคยรับใช้ใน ราชสานัก นาออกมาเผยแพร่บ้าง สูญหายไปบ้าง และ คิดค้นขึ้นมาใหม่บ้าง แต่อย่างไรก็ดี สูตรเก่าดั้งเดิมนั้นนับวัน จะหาได้ยาก เพราะเป็นสูตรระดับสุดยอดยาสมุนไพรทั้งสิ้น หลายๆตารับที่นามาปรุงนั้น มีทั้งสูตรของแท้ดั้งเดิมที่มี ตาราอยู่หอยาของประเทศจีนนั้น เหลือไม่มากนัก กับสูตรใหม่ที่พยายามค้นคว้า และทาให้ใกล้เคียง แต่คงไม่อาจ 2 เหมือน หรือมีคุณภาพดี เทียบเท่ากับสูตรเก่าพันๆปีนั้นได้ นอกจากมีตาหรับยาที่ดีแล้ว สมุนไพรก็เป็นส่วนสาคัญ ที่ต้องค้นหาว่า ที่แห่งใดจะเป็นที่สามารถหาสมุนไพรที่ทรงคุณค่าเหล่านั้น มาปรุงเป็นยาตามตาหรับนั้นๆได้ เพราะสมุนไพรที่นามาปรุงยานั้น แต่ละสถานที่ แต่ละแห่ง ดินฟ้าอากาศ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ จะเป็นตัวกาหนดคุณภาพของสมุนไพรนั้นๆ และในปัจจุบัน สมุนไพรบางชนิด มิอาจเพาะ หรือ ปลูกเองได้ เพราะเป็นการเกิดโดยธรรมชาติเท่านั้น เช่น ตังทั้งเช่า และ หยินหยางฮั่ว แต่มาถึงวันนี้ ตาหรับยาอันวิเศษตาหรับหนึ่ง ได้ตกทอดต่อเนื่องมาจากบรรพบุรุษถึงปัจจุบัน อย่างเร้นลับที่สุดที่เคยถวายรับใช้ให้กับองค์ฮ่องเต้หลายพระองค์แต่โบราณ ที่ช่วยบารุงร่างกายให้แข็งแรง ปรับปรุงระบบเลือด ดูแล ตับ ไต ม้าม หัวใจ และ อวัยวะต่างๆในร่างกายให้กลับฟื้นคืนมา และ กลับมาทางานได้เป็นปกติ และที่สาคัญ สามารถช่วยในเรื่องสมรรถภาพของท่านชายที่ล้มเหลว การหลั่งง่าย กามตายด้าน หรือ ไม่ว่าจะโดยสาเหตุใดๆ ให้กลับคืนมาโดยธรรมชาติ ขอเน้นว่า กลับคืนมาและใช้ได้ดีดังเดิมเหมือนธรรมชาติ และนั่นคือที่มาของ “เป่าเซินเจียวหนัง” สุดยอดยาสมุนไพรจีน ที่มีตาราสืบทอดจากบรรพบุรุษมานับพันๆปี